L’ACEDS (Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions ) és una entitat sense ànim de lucre [1] [2] creada el mes de desembre de 2.012 amb la finalitat principal de fomentar l’estudi i difondre el coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en Dret de Successions, així com contribuir a millorar la formació del operadors jurídics i econòmics i col·laborar amb tota classe de publicacions per tal de promoure i informar sobre aquest àmbit del dret.[3]  Igualment, i no és menys important, l’ACEDS, sempre en l’àmbit successori,  pretén incidir i participar en el procés de millora del Dret vigent. [4]

Sota l’empara legal de la forma associativa, l’ACEDS està construïda per un grup de persones (76 a dia d’avui) , provinents de tots els camps del dret; advocats, professors d’universitat, notaris, registradors de la propietat i economistes, que tenen en comú el seu interès  professional i acadèmic pel Dret de Successions. [5]

En el seu règim intern, l’ACEDS està formada per una Junta Directiva i tres comissions especialitzades: Empresa Familiar, Fiscal i Dret Internacional.

Durant els seus primers vuit anys d’existència, l’ACEDS ha desenvolupat diverses activitats, d’entre les quals destaquen :

  • La celebració d’una Jornada Científica a Cervera, organitzada amb la col·laboració de la Fundació Roca-Sastre, sobre el Llibre IV del Codi Civil de Catalunya [6]. Les conclusions de la Jornada varen ser publicades a “Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma”, InDret, 2-2015.
  • La participació en diversos cursos i activitats acadèmiques amb la Universitat de Barcelona en el marc del Conveni signat amb la UB el 2 de juny de 2.014.
  • La publicació, juntament amb la Revista Jurídica de Catalunya, l’Acadèmia de Jurisprudència de Catalunya i el Col·legi d’Advocats de Barcelona, del monogràfic “Derecho de Sucesiones: Actualidad pràctica, legislativa i Jurisprudencial” [7]. Amb motiu de la publicació de l’esmentat monogràfic va celebrar-se a la seu de l’ICAB una doble Jornada Científica en la que varen participar 200 advocats.
  • Participació en l’organització i amb diverses ponències en el “XIX Congreso Internacional de Derecho Romano”. [8]
  • Organització i/o participació en diversos actes acadèmics d’impacte a propòsit de l’ aprovació i posterior entrada en vigor del Reglament UE 650 / 2012. [9]
  • El mes de desembre de l’any 2019 , amb la col·laboració de Mapfre i el Col·legi de Notaris de Catalunya vàrem organitzar dues jornades científiques internacionals (Barcelona 10.12.19 i Palma de Mallorca 14.12.19) sobre els anomenats Will Substitutes (WS) . [10] [11] D’aquestes Jornades sortirà la publicació d’un llibre editat per Marcial Pons.
  • En el mes de maig, l’ACEDS i l’Editorial Thompson / Reuters / Aranzadi hem publicat la obra “Tratado del Derecho de sucesiones vigente en España y Andorra” (ISBN 978-84-1309-556-1) amb uns “alertes fiscals” que serveixen per a orientar al civilista sobre aquelles qüestions fiscals rellevants a tenir en compte.[12] Fruit d’aquesta publicació, properament s’organitzaran unes Jornades Científiques a Barcelona, Madrid i Andorra, que serviran com a presentació de l’esmentada obra.
  • LA ACEDS promou la aprovació i aplicació d’un protocol sobre la utilitat del Certificat Europeu en l’àmbit intern, amb especial referència a la seva acceptació per part de les entitats bancàries.
  • La ACEDS te una col·laboració permanent amb la SCAF (Societat catalana d’advocats de família). Aquesta relació s’ha concretat en la realització de diverses activitats conjuntes o en col·laboració.[13]
  • La ACEDS ha signat un ampli conveni de col·laboració amb Mapfre, multinacional asseguradora implicada amb les activitats de la Associació i amb la que hem desenvolupat diversos projectes.

 

Barcelona, NOVEMBRE de 2.020

 

 

[1] Constituïda a l’empara de la Llei 4/ 2.008 del Llibre III del CCCat i la Llei Orgànica 1/ 2.002, de 22 de març.

[2]  Inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya, expt. 51.157.

[3] Vegi’s l’article 2 dels nostres estatuts.

[4] En aquest sentit, l’ACEDS està inscrita en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb el número d’identificador 224.

[5] 76 membres a 22 de setembre de 2.020.

[6] Universitat de Cervera, Octubre de 2.014.

[7] Thompson Reuters ARANZADI . Col·lecció RJCat 2.016

[8] Universitat de Barcelona, Abril 2.017 .

[9] CAA, novembre 2.015  i  ICAB , Abril 2.016. La última la vàrem coorganitzat el passat  11 de maig de 2018 – Jornada Andorra sobre Dret Internacional Privat de Successions (Reglament Europeu de Successions UE 650/2012 i la Llei andorrana 46/2014 de la successió per causa de mort.

[10] Mecanismes de destinació post mortem de la riquesa que es mouen al marge de la successió. La editorial Marcial Pons / Col·legi de notaris de Catalunya publicaran pròximament un monogràfic amb el contingut de les ponències.

[11] Sobre el particular, i en concret en relació amb el boom dels WS als EUA,  pot consultar-se el treball del membre de l’ACEDS Jaume Tarabal Bosch, “La Transmissió post mortem de béns al marge de la successió. Una aproximació a la regulació nord-americana dels will-substitutes” recollit al ja citat monogràfic Derecho de Sucesiones

[12] LA FUNDACIÓN NOTARIADO n’ha fet una edició especial personalitzada per als notaris de tot l’Estat.

[13] Jornada sobre les Connexions entre el dret de Familia i el de Successions. 15 de març de 2019.