ESTATUTS DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESPECIALISTES EN DRET DE SUCCESSIONS

 

Capítol l. La denominació, les finalítats i el domicili

Artícle 1. La denominació

Amb la denominació Associació Catalana d’especialistes en Dret de Successions es constitueix aquesta entitat, que regula eles seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Ilibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

L’Associació es constitueix per temps indefinit.

Article 2. Finalitats

Les finalitats de t’associació són:

2.1 Fomentar l’estudi i difondre el coneixement de la legislació, jurisprudància i doctrina en Dret de Successions en el sentit més ampli de l’expressió, incloent-hi la seva relació amb les altres branques del dret, així com tot allà que tingui incidància en les successions,

2.2 Estudiar i pronunciar-se sobre les qüestions successàries amb algun component interregional o transnacional, en les que intervinguin una pluralitat d’ordenaments jurídics, així com sobre l’evolució del dret internacional en la matària, amb preferància a l’àmbit de la unió europea.

2.3 Contribuir a millorar la formació dels operadors jurídics i econàmics en Dret de Successions.

2.4 Contribujr a J’ús j apJjcacjó del Dret CjvjJ de Catalunya per part de tots eJs operadors jurídics.

2.5 Participar en el procés legislatiu en l’àmbit del Dret de Successions.

2.6 Promoure entre els associats una practica jurídica basada en la cultura del pacte, la conciliació i el dret col•laboratiu.

2.7 Promoure la pràctica dels mecanismes alternatius de resolució de conflictes; en especial l’arbitratge i la mediació.

2.8 Col·laborar amb tota classe de publicacions per tal de promoure i informar sobre aspectes relatius al Dret de Successions, Canalitzar Ia opinió dels associats i manifestar-la en publicacions i tota mena de fórums.

2,9 L’associació realitzarà totes aquelles activitats que siguin coherents per tal aconseguir les seves finalitats. Entre elles, amb caràcter merament enunciatiu, les següents: organitzar cursos, conferencies i jornades en tots els formats possibles, l’emissió de dictàmens i opinions, concedir o facilitar beques i ajuts per d’investigació, facilitar i promoure Ia publicació d’articles j tota classe de treballs d’investigació.

2.10 La Associació no te Patrimoni Fundacional i en queda exclàs tot ànim de lucre, sens perjudici que (‘Associació pugui organitzar activitats lucratives que contribueixin ar seu finançament.

Article 3. Domicili

 1. El domicili principal de ,l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Consell de Cent, núm. 413-415, 4 2

La Junta Directiva de Ia associacíó podrà determinar Ia obertura de delegacions a qualsevol punt de Catalunya que calgui per tal dur a terme les seves funcions.

 1. Les activitats d’aquesta associació tindran Iloc, principalment, a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’associació, ers seus drets i les seves obligacions

Article 4. Els membres de l’associació

 • Podran ser socis o bé associats totes aquelles persones Ilicenciades en dret que així ho sol•licitin. Excepcionalment, Ia Junta de Directiva podrà autoritzar l’ incorporació a [‘Associació en qualitat- de membre de ple dret d’aquelles persones que, tot i no ser Ilicenciades en dret, en atenció als seus màrits i / o coneixements en l’àmbit el Dret de Successions.
 • La condició de soci s’assolirà mitjançant sol•licitud del propi interessat en quê hi farà constar el seu desig de pertànyer a Ia Associació, i el seu compromís de complir les obligacions establertes en aquests Estatuts i les derivades dels acords deis àrgans de govern de l’Associació. A Ia referida sol•lícitud s l haurà d’acompanyar un breu currículum professional i indicar dos membres de I IAssociació com a persones de referência.

La sol•licitud s’adreçarà per correu electrànic al President de Ia Junta Directiva que decidirà per majoria de vots presents o representats.

4.3. La Junta Directiva podrà designar Membres Honorífics (o d’Honor).

Els membres Honorifics (o d’Honor) quedaran igualment vinculats pels presents estatus si bé, en atencié al prestigi que comportarà la seva presència a la Associacié, vindran dispensats del pagament de qualsevol de les quotes a que es refereixen els articles 6 i 25 dels presents estatuts.

Article 5.- Drets dels membres de l’associació

Els membres de l’associacié tenen els següents Drets :

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representacié o per exercir càrrecs directius.

3, Exercir la representaciô que se’ls confereixi en cada cas.

 1. Intervenir en les activitats de l’Associacié, d’acord amb els Estatuts i demés normes legals aplicables,
 2. Exposar a I IAssemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associacié i més eficaçla realitzacié dels objectius socials bàsics.
 3. Sol•Jjcjtar i obtenir expjjcacjons sobre ‘l’administracié i la gestié de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associacié.
 4. Ésser escoltats prèviament a l’adopci6 de mesures disciplinàries.
 5. Rebre informacié sobre les activitats de I IAssociacié.
 6. Fer és dels serveis comuns que l’Associacié estableixi o tingui a la seva disposicié, en els termes en que la Junta Directiva indiqui en cada cas.
 7. Formar part dels grups de treball.
 8. Posseir un exemplar dels estatuts.
 9. Consultar els Ilibres de l’Associaci6.

Article 6.- Obligacions dels membres de l’ Associació.

Els membres de l’Associaci6 tenen les obligacions següents :

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associacié i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al manteniment de l’Associacié amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i dels acords dels òrgans de govern de l’Associacié.
 4. Exercir la seva professié amb honestedat i amb absolut respecte al codi deontològic professional que li sigui d’aplicaciô.

Article 7. Pèrdua de la condici6 de soci.

Els socis perdran aquesta seva condicié en els casos següents:

 1. Per voluntat pròpia mitjançant escrit adreçat al President de la Junta Directiva.
 2. Per decisié majoritària de la Junta Directiva, a peticié de qualsevol dels seus membres quan s’entengui que ha procedit en contra, o bé per finalitats diferents a aquelles establertes en els presents Estatuts, o bé per incompliment de les obligacions que els imposen aquests Estatuts, prèvia la tramitacié d’un expedient en el que la persona afectada tindrà, en tot cas, el dret d’audiència. Aquesta resolucié serà susceptible de recurs davant l’Assemblea General.
 3. No satisfer les quotes fixades durant dos exercicis consecutius.

D ) No complir les obligacions estatutàries i les que resultin dels acords dels òrgans de Govern.

 

Capitol III. Els òrgans de Govern.

Art. 8. Els òrgans de l’associació

Els òrgans de la Associaci6 son l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 9. L’Assemblea General

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associacié; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associaci6, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria dels associatst presents o representats, els assumptes que sén competència de I I Una mateixa persona no podrà representar a més de cinc socis.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen .i els presents que s’hagin abstingut de votar.
 4. L’Assemblea General té les facultats següents:
 5. a) Aprovar, si escau, la gesti6 de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuais.

b),Elegir ï separar els membres de l’òrgan de govern (junta directiva) i controlar-ne l’activitat.

 1. Modificar els estatuts.
 2. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació, ordinàries o extraordinàries, o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 3. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 4. Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 5. Sol•licitar ia declaració dutiiitat pública.
 6. Aprovar el reglament de régim intern i les seves modificacions.
 7. Conàixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sàcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 8. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus i , d’açord amb l’article 7 b) d’aquests estatuts, resoldre el recurs contra la resolució que acordi la baixa forçosa dels socis.
 9. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuides a cap altre órgan de l’ associació.

Article 10. Convocatària i Funcionament de l’Assemblea.

 1. LIAssemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econàmic.
 2. L’órgan de govern pot convocar l’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un10% dels associats; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.
 3. LIAssemblea és convocada per l’àrgan de govern mitjançant una convocatària que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el 110c, la data i l’hora de la reunió,
 4. La convocatària s’ha de comunicar amb quinze dies naturals d’antelació a la data de la celebració de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrónic a l l adreça electrànica que hi consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. La notificacíó es farà per telegrama, per fax o bé per correu electrónic, o per qualsevol altre medi de comunicació que permeti deixar constància de la seva recepció.
 5. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 6. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a amb el vist i plau del president o presidenta, amb indicació de la data i el lloc de la reunió, l lordre del dia, un extracte de les deliberacions, les intervencions de les quals s’hagi demanat deixar constància, el text dels acords adoptats, el sistema per adoptar-los, el resultat numéric de les votacions i la llista de les persones assistents.

7.Al començament de cada reunió de I IAssemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sàcies al local social.

 1. LIAssemblea General es constitueix vàlidament si a la primera convocatària acudeixen entre presents i representats més del 50% del associats sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

En segona convocatàries, hi haurà un mínim de quinze minuts de diferéncia. Qualsevol Associats podrà ferrse representar a l’Assemblea General per un altre associat, fent-ho saber al secretari de l’Assemblea abans de la celebració. Exclusivament podran assistir a les Assemblees Generals els Associats que estiguin al corrent de pagament de les quotes, amb la particularitat que -la Junta Directiva podrà permetre l’assistància, sense vot, a persones alienes a la Associació, .la presencia de les quals interessi en relació als temes de debat de la jornada.

 1. Cap associat podrà representar a l’Assemblea General a més de cinc socis no presents.

10.- Celebració. L’Assemblea General. es podrà celebrar a qualsevol punt de la ciutat en quà hi tingui la seva seu la Associació. No obstant aixà, I’Assemblea General es podrà aplegar a qualsevol altre localitat del territori català previ acord de la Junta Directiva.

Il. El 10% dels associats/ades poden sol•licitar a l’àrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el’ cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període compràs entre la recepció de la convocatària i la data en qué aquest àrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre de} dia, llevat que s’hagi constituit amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatària d’una nova assemblea general.

Article 11. Acords i majories.

 1. En les reunions de ‘l!Assemblea General, correspon un vot a cada membre de I’Associació, sempre que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes.
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels socis i sàcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificaàió dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de les tres cinquenes parts del nombre total d’associats amb dret a vot dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos), En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Djrectiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sàcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la Ilista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Article 12. La Junta Directiva.

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associaci6 en totes aquelles matèries en la que és competent segons aquests Estatuts i en totes aquelles que no hagin estat atribuïdes a l’Assemblea General. La Junta Directiva la componen el president/a, un vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i un minim de tres els/les vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’eleccié dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votaci6 de,l lAssemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec,
 3. L’eleccié dels membres de la Junta Directiva es farà a través d’una votacié dels membres de l’Associaci6 amb una antiguitat d’un any i que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions el dia de la data de la convocatòria per l’Assemblea que haurà de triar llurs membres.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure-també l’acceptacié del nou president/a i del nou secretarj/ària.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 13. Durada del càrrec i cessament.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de cinc anys, podent ser reelegits per periodes de igual duracié de forma indefinida.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. renüncia notificada a l’òrgan de govern.
 4. incapacitat o inhabilitacié.
 5. mort o declaracié d’absència.
 6. separaci6 acordada per l’assemblea general.
 7. pèrdua de la condicié d’associat d’acord amb el que s lestableix a l’article 7.
 8. e) qualsevol altra que estableixin la Ilei o els estatuts.
 9. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’hauran de cobrir en la primera reunió de liAssemblea General que tingui 110c. Mentrestant, un membre de I’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 14. Competêncies de la Junta Directiva.

 1. La Junta Directiva té les següents competéncies :
 2. Representar, dirigir i, administrar i’Associació de ia manera més àmpiia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccionsi directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l lAssemblea General la defensa dels interessos de l lAssociació.
 5. Proposar a l lAssemblea General el import de les quotes ordinàries i extraordinàries que els membres deTAssociació han de satisfer.
 6. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l lAssemblea General perqué els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats querassociació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perqué els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que hagin d’encarregar-se de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 13. Obrir comptes corrents i Ilibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crédit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipàsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
 14. ResoEdre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 15. Aprovar l ladmissió de nous membres de I tassociació.
 16. Aprovar Ia baixa dels membres de I l associació.
 17. Mediar i, en el seu cas, resoldre els eventuals supàsits de conflictes i discordances que es poguessin generar entre els associats.
 18. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuída d’una manera específica a algun altre àrgan de govern de I I Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 15. Funcionament de Ia Junta Directiva.

 1. La Junta Directiva, convocada pràviament pel president/a o per Ia persona que el/la substitueixi, s l ha de reunir en sessió ordinària amb Ia periodicitat que els seus membres decideixin que, en cap cas, no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan Ia convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol•licita un terç dels membres que Ia componen.

Article 16. Reunions de Ia Junta Directiva.

 1. La Junta Directiva queda constituida vàlidament si ha estat convocada amb l’antelació deguda i hi ha un quórum de Ia meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de Ia Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistància del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. Ca Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del President.

Article 17. Delegació de facultats.

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quàrum, un o uns quants mandataris per exercir Ia funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegabies Ia formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 18. Els acords de Ia Junta Directiva.

Els acords de Ia Junta Directiva s’han de fer constar en el Ilibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de Ia ‘Junta Directiva, s’ha de Ilegir [‘acta de Ia sessió anterior perquà s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capitol V. La presidéncia i la vicepresidència

Article 19. Funcions del President.

 1. Sån pröpies del president/a les funcions següents:
 2. Dirigir i representar legalment en judici i fora d’ell. Els Vicepresidents, o aquell d’ells que es designi, tindran Jes mateixes funcions que el President en cas d’abséncia, de malaltia, d’incapacitat o de defunci6.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d i
 5. Establir la convocatöria de les reunions de l lAssemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/åria de I’Associaciö.
 7. Les atribucions restants pröpies del cårrec i aquelles per a les quals el deleguin l tAssemblea General o la Junta Directiva,
 8. El president/a és substituit, en cas d’abséncia o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capitol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 20. El Tresorer.

El tresorer/a té com a funciöla custödia i el control dels recursos de l iassociaciå, com també l’elaboracié del pressupost, el balanc i la liquidaciå de comptes. Porta un Ilibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i aftres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades préviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipösits oberts en establiments de crédit o d’estalvi.

Sén ompeténcies def Tresorer les següents :

 1. Recaptar les quotes i altres quantitats que es deguin a l’Associaci6 aixi com fer efectives les factures que la Associaciö degui amb el vist-i-plau del President.
 2. La comptabilitat de la Associaciå.
 3. Portar al dia el Ilibre de caixa. Presentar amb el Secretari l’estat dels comptes en totes les reunions que celebri la Junta Directiva, aixi com col.laborar en la redaccié de la membria econömica i del pressupost anual, que necessitaran el seu vist i plau.
 4. Intervenir i prendre ra6 de tots els ingressos i pagaments que s’hagin de fer i demés documents comptables.

Article 21 .EI Secretari.

Sén funcions del secretari de la Societat:

 1. Aixecar acta de les sessions de l’assemblea General i donar fe dels acords pactats, aixi com de les reunions de la Junta Directiva.
 2. El secretari/ària ha de custodiar la documentacié de l’associacié, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de it Assembiea General i la Junta Directiva i portar el Ilibre de registre de socis i sòcies.

c)Lliurar, amb el vist i plau det President, les certificacions que s’escaiguin.

 1. d) Redactar la memòria anyal de l’Associaciô per tal de sotmetre-la a la consideracié de la Junta Directiva i a .la posterior aprovaci6 de l’Assemblea General.

Capitol VII. Les comissions o grups de treball

Article 22. Creacié.

La creaci6 i constitucié de qualsevol comissié o grup de treball, I l han de plantejar els membres de l’associacié que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar periòdicament un informe detallat de les seves activitats.

 

Capitol VIII. El règim econòmic

Article 23. Pressupost.

El pressupost anual de l’Associaci6 anirà en consonància amb el programa d’activitats aprovat per l’assemblea i amb els recursos econòmics que l’Associacié disposi a cada moment.

 

Article 24. Recursos econòmics.

Els recursos econòmics de l’associacié es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els Ilegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se provinents de les activitats de l’Associaci6.

 

Article 25. Quotes.

Tots els membres de l’associacié tenen l’obligacié de sostenir-la econòmicament, mitjançant el pagament de les quotes ordinàries o extraordinàries de la manera i en la proporcié que determini ItAssemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que si han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 26. Exercici econòmic

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.6

Donat el cas de dissolucié de l’Associacié la data de tancament de l’exercici econòmic pot ser diferent.

Article 27. Fons econòmic.

En els comptes corrents o Ilibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurarles signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

 

Capitol IX. Resoluci6 de conflictes i Règim Disciplinari

Article 28. Resolucié de conflictes.

Qualssevol discòrdia o conflicte que pugui sorgir entre els membres de l’associaci6 entre ells, o bé entre algü o alguns membres de l’associacié amb la Junta Directiva, la directiva de l’associacié i demés òrgans, es.sotmetrà a un procediment de mediacié que serà dirigit i gestionat per un mediador acceptat per ambdues parts en discòrdia. En cas de què el procés de mediacié no posi fi al conflicte suscitat, les parts es sotmetran a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Article 29. Sancions.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestaci6 fins a l’expulsié de l’associacié, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici o bé com a conseqüència d’una denéncia o comunicaci6. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomenarà un instructor, qui tramitarà l’expedient sancionador i proposarà la resoluci6 en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolucié final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adoptarà aquest òrgan de govern també dintre d’un periode de màxim de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol•licitarla ratificaci6 de la sancié davant la primera assemblea generai que tingui lloc.

Capitol X. La dissolucié

Article 30. Dissoluci6 de l’Associacié.

L’Associaci6 es dissoldrà:

 1. Per voluntat dels associats manifestada en Assemblea General, amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels associats presents o representats.
 2. Per la baixa dels associats de manera que quedin reduïts a menys de tres.
 3. Per la realitzaci6 del fi per al qual es va a constituir o la impossibilitat d’assolir-lo.
 4. Per resoiucié judicial ferma.

Article 31. Destinacié dels béns de l’Associacié.

 1. Un cop acordada la dissolucié, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinacié dels béns i drets de l’associacié, com a la finalitat, l’extincié i la liquidacié de qualsevol operacié pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per, elegir una comissié liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associaci6 estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a compfir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidacié es Iliurarà a l’entitat péblica o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuacié de l’associacié, hagi destacat en la seva activitat en relaci6 al Dret de Successions català.
 5. Les funcions de liquidacié i d’execucié dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, sén competència de la Junta Directiva tret que l’Assemblea General no confereix aquesta missi6 a una comissié liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en la reunié extraordinària de l’Assemblea General de data 2 de desembre de 2016.

 

Secretari                                                                                   El President
Rogeli   Montoli Casals                                                            Ramon Pratdesaba Ricart

 

Generalitat de Catalunyaa
Departament de Justicia
Direccié General de Dret i d’Entitds Juridiqu